Block IP Attack DDOS

Kiểm tra xem server có bị DDOS hay không:

  • netstat anp |grep ‘tcp|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut d: f1 | sort | uniq c | sort n

Câu lện trên sẽ trả về hàng loạt IP chiếm nhiều connection nhất trên server. Cần lưu ý rằng DDOS có thể xuất phát từ một lượng nhỏ connection. Do đó việc kết quả trả về connection thấp bạn vẫn có thể trong tình trạng under attack.