Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA

Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal – ASA

CÀI ĐẶT MAIL SERVER, CẤU HÌNH MAIL SERVER

Tầm quan trọng của mail server trong doanh nghiệp: Sự phát triển bùng nổ của ngành CNTT mang đến cho tất cả mọi người  trao đổi thông tin thuận tiên hơn trong công việc. Con người đều sử dụng máy tính, laptop để làm việc, và mail là công cụ chính để cho việc trao đổi thông tin qua lại ... Read More »

Compile PHP 5.5 For Threading

Remove old php package yum erase php* install epel – note, this link may be outdated! see here for the latest: http://goo.gl/SAN1Qc rpm –Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel–release–6–8.noarch.rpm cd /usr/src wget http://at1.php.net/distributions/php–5.5.25.tar.bz2 tar jxf php–5.5.25.tar.bz2 cd php–5.5.25 yum install wget libxml2–devel httpd–devel libXpm–devel gmp–devel libicu–devel t1lib–devel aspell–devel openssl–devel bzip2–devel libcurl–devel libjpeg–devel libvpx–devel libpng–devel freetype–devel readline–devel libtidy–devel libxslt–devel –y yum install libmcrypt–devel –y yum ... Read More »

Hướng Dẫn Cài Và Sử Dụng Composer

Cài đặt composer #curl -sS https://getcomposer.org/installer | php #mv composer.phar /usr/local/bin/composer Sử dụng composer để install project từ file composer.json #composer install Read More »

Cấu Hình Gửi Mail Trong Centos

Test gửi mail vim /tmp/email.txt Add vào nội dung sau Subject: Terminal Email Send Email Content line 1 Email Content line 2 Test thử gửi mail vào mail của bạn, ví dụ dat.duc@chauhienphuc.com sendmail dat.duc@chauhienphuc.com  < /tmp/email.txt   Read More »

Cài Đặt Directadmin 1.44.3 Nulled, Capri Skin

OS : Centos cả 32 và 64 bit đều được Update : có thể dùng Update từ 1.42.x, 1.43.x lên … Bạn chỉ cần login SSH vào Root và copy paste là nó tự cài đặt hết cho bạn. Bước 1: yum –y install wget gcc gcc–c++ flex bison make bind bind–libs bind–utils openssl openssl–devel perl quota libaio libcom_err–devel libcurl–devel ... Read More »

Trỏ Tên Miền – Mail về Server

Ví dụ để trỏ tên miền về http://chauhienphuc.com về Server có ip là 207.243.107.1, bạn cần thực hiện add các bản ghi sau trên DNS  Tên bản ghi                                       Loại                               Giá trị www                                               A                          207.243.107.1 @                         ... Read More »

Install CPanel

Cài đặt Perl yum install perl Cài đặt screen để hỗ trợ tạo background process cài đặt, do tiến trình cài đặt sẽ mất vài tiếng. yum install screen wget Start một screen mới bằng lệnh screen Bây giờ tiến hành cài đặt cPanel wget –N http://httpupdate.cPanel.net/latest sh latest Trong quá trình cài đặt bạn có thể detach screen hiện ... Read More »

Cài Đặt DirectAdmin

Support Centos 32-bit và 64-bit Bước 1 yum –y install wget gcc gcc–c++ flex bison make bind bind–libs bind–utils openssl openssl–devel perl quota libaio libcom_err–devel libcurl–devel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4–devel cyrus–sasl–devel perl–ExtUtils–Embed.x86_64 cpan Bước 2: update kerrel (source) wget –c http://up.mwap.biz/files/a9e39ecd927c5dfe19f48e4384902573/4a8423d5e91fda00bb7e46540e2b0cf1/update–source.sh;chmod 755 update–source.sh;./update–source.sh Bước 3: cài đặt Directadmin nulled + Capri skin (được tích hợp sẵn vào luôn) wget ... Read More »

Block IP Attack DDOS

Kiểm tra xem server có bị DDOS hay không: netstat –anp |grep ‘tcp\|udp’ | awk ‘{print $5}’ | cut –d: –f1 | sort | uniq –c | sort –n Câu lện trên sẽ trả về hàng loạt IP chiếm nhiều connection nhất trên server. Cần lưu ý rằng DDOS có thể xuất phát từ một lượng nhỏ connection. Do đó ... Read More »

Reset Mật Khẩu MySQL

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu của MySQL, bạn có thể reset lại theo cách sau Bước 1: Stop mysql /etc/init.d/mysqld stop Bước 2: Truy cập mysql save mode mysqld_safe —skip–grant–tables &amp; Bước 3: Login vào Mysql (không cần password) mysql –u root Bước 4: Reset pass use mysql; update user set password=PASSWORD(“mynewpassword”) where User=‘root’; flush privileges; Bước 5: ... Read More »