Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal - ASA / Linux Tutorials / Cài Đặt Directadmin 1.44.3 Nulled, Capri Skin

Cài Đặt Directadmin 1.44.3 Nulled, Capri Skin

OS : Centos cả 32 và 64 bit đều được
Update : có thể dùng Update từ 1.42.x, 1.43.x lên …
Bạn chỉ cần login SSH vào Root và copy paste là nó tự cài đặt hết cho bạn.

Bước 1:

  • yum y install wget gcc gccc++ flex bison make bind bindlibs bindutils openssl openssldevel perl quota libaio libcom_errdevel libcurldevel tar diffutils nano dbus.x86_64 db4devel cyrussasldevel perlExtUtilsEmbed.x86_64 cpan

Bước 2:

  • wget c http://data.vinastar.net/Server/DA1.4.43/update_source.sh;chmod 755 update_source.sh;./update_source.sh

Bước 3:

  • wget c http://data.vinastar.net/Server/DA1.4.43/da1443en.sh;chmod 755 da1443en.sh;./da1443en.sh 2>&1|tee directadmin_install.log

 Bước 4:

  • modprobe ip_conntrack_ftp