Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal - ASA / Linux Tutorials / Cấu Hình Gửi Mail Trong Centos

Cấu Hình Gửi Mail Trong Centos

Test gửi mail

  • vim /tmp/email.txt

Add vào nội dung sau