Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal - ASA / Linux Tutorials / Hướng Dẫn Cài Và Sử Dụng Composer

Hướng Dẫn Cài Và Sử Dụng Composer

Cài đặt composer

  • #curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
  • #mv composer.phar /usr/local/bin/composer
Sử dụng composer để install project từ file composer.json
  • #composer install