Install CPanel

Cài đặt Perl

  • yum install perl

Cài đặt screen để hỗ trợ tạo background process cài đặt, do tiến trình cài đặt sẽ mất vài tiếng.

  • yum install screen wget

Start một screen mới bằng lệnh