Reset Mật Khẩu MySQL

Trong trường hợp bạn quên mật khẩu của MySQL, bạn có thể reset lại theo cách sau

Bước 1: Stop mysql

  • /etc/init.d/mysqld stop

Bước 2: Truy cập mysql save mode

  • mysqld_safe skipgranttables &

Bước 3: Login vào Mysql (không cần password)

  • mysql u root

Bước 4: Reset pass

  • use mysql;
  • update user set password=PASSWORD(“mynewpassword”) where User=‘root’;
  • flush privileges;

Bước 5: quit và restart mysqld

  • quit
  • #/etc/init.d/mysqld start