Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal - ASA / Tạo backup cho ổ cứng (Tạo Snapshot)

Tạo backup cho ổ cứng (Tạo Snapshot)