Home / Hướng dẫn sử dụng Cloud Portal - ASA / Linux Tutorials / Trỏ Tên Miền – Mail về Server

Trỏ Tên Miền – Mail về Server

Ví dụ để trỏ tên miền về http://chauhienphuc.com về Server có ip là 207.243.107.1, bạn cần thực hiện add các bản ghi sau trên DNS

 Tên bản ghi                                       Loại                               Giá trị

www                                               A                          207.243.107.1

@                                                  A                           207.243.107.1

 

Ví dụ để trỏ mail http://mail.webmail.vn về Server có ip là 207.243.107.1, bạn cần thực hiện add các bản ghi sau trên DNS

 Tên bản ghi                                       Loại                               Giá trị

mail                                               A                          207.243.107.1

@                                                 MX                        mail.webmail.vn